ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A Szitakötő Klub Tréningek egy olyan online felület, amely lehetőséget biztosít a Szitakötő Klub coachai számára, hogy tréninganyagaikat széles körben elérhetővé tegyék az érdeklődő Felhasználók számára. A Szitakötő Klub Tréningek célja, hogy minél szélesebb körben elősegítse az információáramlást, a tudás általi megértést és a tudatos életet.

A Szitakötő Klub Tréningek által létrehozott online felületen található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan a Szitakötő Klub Tréningek által biztosított szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. („Szitakötő Klub Tréningek által szolgáltatott tartalom”), az Szitakötő Klub Tréningek coachainak tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alatt állnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szitakötő Klub Tréningek szolgáltatásait igénybe vevő minden Felhasználóra kötelezően rögzíti a Szitakötő Klub Tréningek szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) az Szitakötő Klub Tréningek képviselőjének Németh Kitti egyéni vállalkozó (7726 Véménd, Zártkert 1610.; Adószám: 56651393-1-22, Nyilvántartási szám: 55320999, a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://treningek.szitakotoklub.hu alatt elérhető Szitakötő Klub Tréningek (a továbbiakban: Szitakötő Klub Tréningek) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

Németh Kitti e.v, mint a Szitakötő Klub Tréningek üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Szitakötő Klub Tréningek erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

REGISZTRÁCIÓ:

A Szitakötő Klub Tréningek szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó a saját e-mail címével és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál.

A Szitakötő Klub Tréningek rendszerébe történő regisztrációval a Felhasználó:

·         jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

·         kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik

·         kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szitakötő Klub Tréningek a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használta felhasználó jogosultságát. A Coach és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szitakötő Klub Tréningek treningek@szitakotoklub.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

 

FELELŐSSÉG:

Az oldal kizárólagosan piacfelület, mind a Coachok, mind a Felhasználók számára. A Szitakötő Klub Tréningek nem foglalkoztat, illetőleg nem alkalmaz Coachkat, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen jellegű kölcsönhatásért, amely a Coachok és a Felhasználók között jön létre. A Szitakötő Klub Tréningek nem felelős továbbá a Coachok és a Felhasználók között felmerült jogvitákért, kártalanítási igényekért, károkozásokért, vagy egyéb veszteségekért, amelyek a Coachok és a Felhasználók közötti viszonyból adódnak, mely viszony kiterjed minden olyan információra, amely számukra biztosított.

A Szitakötő Klub Tréningek nem cenzúrázza a felületére feltöltött anyagokat, így azok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen az azokban megfogalmazott szóhasználatokért, kifejezésekért, véleményekért. Nem szavatol semmit a feltöltött tartalomért, az annak felhasználásából eredő bárminemű igényért vagy kárért felelősséget nem vállal.

Minden Coach saját maga felelős az általa közzétett, megosztott és feltöltött anyag, kurzus tartalmáért, az információk valódiságáért, az azok használatából a Felhasználókat érő károkért.

Minden Felhasználó és Coach a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért saját maga felelős, a Szitakötő Klub Tréningek semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók és Coachok magatartásáért.

Az Szitakötő Klub Tréningek online felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. A Szitakötő Klub Tréningek ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Coach, illetve a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról, illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá a Szitakötő Klub Tréningek nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Coachon keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

A Szitakötő Klub Tréningek kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

KÁRTALANÍTÁS:

Amennyiben harmadik személy a Szitakötő Klub Tréningek-kel szemben a Coach, illetve Felhasználó valamely, a szolgáltatás igénybevétele során tanúsított magatartásából eredően bármiféle követelést vagy igényt támaszt, a Coach köteles ezen igényre, követelésre vonatkozóan a Szitakötő Klub Tréningek-et kártalanítani.

ADATKEZELÉS:

A Szitakötő Klub Tréningek a Coachok és a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.

A Szitakötő Klub Tréningek szavatol azért, hogy a Coachok és a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak – tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Coach, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Coachok hozzájárulnak, hogy:

·         adataikat a Szitakötő Klub Tréningek nyilvántartsa a regisztrált Coachok és Felhasználók nyilvántartásának vezetése illetve kapcsolattartás céljából

·         adataikat a Szitakötő Klub Tréningek saját üzleti ajánlatainak kidolgozása és piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, azonban a Szitakötő Klub Tréningek szavatol azért, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél bármilyen piackutatási vagy üzleti anyagot csak Coachok és Felhasználók adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg,

·         a Szitakötő Klub Tréningek a regisztrált személyekkel közvetlen kapcsolat létrehozását szolgáló automatizált rendszert alkalmazzon saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára

·         a Szitakötő Klub Tréningek részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

Emellett minden a Szitakötő Klub Tréningek szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

INFRASTRUKTÚRA:

A Szitakötő Klub Tréningek, hogy szolgáltatásait a Coachok és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A Szitakötő Klub Tréningek, bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. A Szitakötő Klub Tréningek a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A rendszeres karbantartások mellett a Szitakötő Klub Tréningek egy műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: treningek@szitakotoklub.hu. A megadott e-mail címen bejelentett hibákat a Szitakötő Klub Tréningek rögzíti és vállalja azok mihamarabbi elhárítását.

A Coach és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

A Szitakötő Klub Tréningek nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Coach vagy a Felhasználó törli magát a Szitakötő Klub Tréningek regisztrált Coachai, illetve Felhasználói közül, valamint, ha a Coach vagy a Felhasználó megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Coach, illetve a Felhasználó köteles megtéríteni a Szitakötő Klub Tréningek minden olyan költségét, kárát, amely a Coach, illetve a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

 

Együttműködési kötelezettség:

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás:

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: treningek@szitakotoklub.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség:

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Szitakötő Klub Tréningek szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság:

A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Felek a jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Baranya Megyei Bíróság illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Coachokra vonatkozó rendelkezések

Oktatási anyagokra és azok feltöltésére és felhasználásra vonatkozó rendelkezések:

A Coach jogosult ingyenesen vagy fizetős formában feltölteni a maga által készített oktatási anyagokat, melyek a Coach saját tulajdonai maradnak. A Coach a Szitakötő Klub Tréningek online felületét nem használhatja más célból csak és kizárólag, hogy információs anyagait és eseményeit Felhasználókhoz eljuttassa, és nem akadályozhatja más Coach munkáját, oktatási anyagainak feltöltését.
A Szitakötő Klub Tréningek a feltöltött oktatási anyagokhoz kapcsolódóan hozzárendel egy egyedi linket, melynek segítségével a Coach az oktatási anyagait promótálni tudja.

A Coach tudomásul veszi, hogy fizetős oktatási anyagok publikálásához számlaképesnek kell lennie, mivel számla hiányában a Szitakötő Klub Tréningek-nek nem áll módjában kifizetést teljesítenie.

A Coach szavatol az általa feltöltött bármilyen anyag tartalmáért, különösen az információk valódiságáért, azok valósághűségéért illetve szóhasználatáért, és kijelenti, hogy csak és kizárólag olyan anyagok kerülnek felhasználásra, mely harmadik személyek jogait nem sértik. A tartalomból eredő bárminemű felelősség a Coachot terheli. A Coach szavatol azért, hogy az általa bármilyen formában feltöltött oktatási anyag tekintetében rendelkezik a szükséges felhasználási jogokkal.

A Szitakötő Klub Tréningek jogosult az általa előírt vállalat-arculati irányelvek lehető legteljesebb módon történő érvényesülése érdekében az oktatási anyagok előnyére szolgáló korrekciók elvégzésére, illetve jogosult az oktatási anyag közzétételének megtagadására, ha azt nem találja megfelelő minőségűnek.

A Coach jogosult meghatározni az általa feltöltött oktatási anyagok árát, azonban szavatol azért, hogy az általa feltöltött oktatási anyagok ára sem saját weboldalán, sem más online felületen nem alacsonyabb, mint a Szitakötő Klub Tréningek felületén feltüntetett ár.

A Coach hozzájárul ahhoz, hogy a Szitakötő Klub Tréningek az általa feltöltött anyagok valamely rövid részletét üzleti és promóciós célra minden korlátozástól mentesen felhasználja, melynek keretén belül megjelenítheti közterületi reklámhordozó felületen, írott vagy elektronikus média-hirdetésekben, reklámfilmekben, prospektusokban, reklámanyagokon, egyéb reklámhordozókon és más arculati megjelenési eszközökön. A Coach által más szerzők szerzői jogának megsértéséért e vonatkozásban a Coach felelős.

A Coach kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az információs anyagának publikálásakor vállalja, hogy a Szitakötő Klub Tréningek regisztrált Felhasználói kérdéseire válaszol, és ezt hosszabb időn keresztül elmulasztja, akkor figyelmeztetésben részesül.

Piaci versennyel összefüggő kötelezettségek:

A Coach a Szitakötő Klub Tréningek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tart fenn és nem hoz létre jogviszonyt, valamint semmilyen más közvetlen vagy közvetett módon nem ajánlja fel, vagy adja át a jelen szerződés tárgyával, illetve céljával azonos érdekből a Szitakötő Klub Tréningek felületére feltöltött oktatási anyagát olyan más harmadik személynek, aki a Szitakötő Klub Tréningek versenytársának minősül.

Jutalék fizetés:

A Coach az általa feltöltött információs anyag megvásárlása utáni bevétel 95%-ára jogosult (a maradék 10% kezelési költségként kerül levonásra). A Coach jutalékra csak akkor tarthat igényt, ha az információs anyagot megvásárló regisztrált Felhasználó az oktatási anyag árát a Szitakötő Klub Tréningek-nek megfizette.

A Coach jutalékra csak a szerződésszerű teljesítést követően jogosult, azaz, ha információs anyagait a jelen Szerződési Feltételeknek megfelelően feltöltötte.

A fenti jutalékok fedeznek minden olyan a Coachnál felmerült kiadást, mely a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítése során felmerült és a Coach a saját forrásaiból megelőlegezett. A Coach egyéb díjra nem tarthat igényt.

Amennyiben a Coach jutalékra jogosult, annak kifizetése a Coach által elektronikusan feltöltött számla ellenében történik. A Coach által kiállított számla a Szitakötő Klub Tréningek által kiállított teljesítési igazolás alapján fogadható be, amennyiben az a teljesítési igazolás kézhezvételétől számított 60 napon belül feltöltésre kerül. A teljesítési igazolást a Szitakötő Klub Tréningek a tárgyhót követő első hónap 10. napjáig küldi meg a Coach részére. Amennyiben a teljesítési igazolás bármely Fél által igazoltan nem felelne meg a valóságnak úgy a teljesítési igazolás korrigálásra kell kerüljön, és a korrigált teljesítési igazolás alapján köteles a Coach a számlát kiállítani. A Szitakötő Klub Tréningek a számla beérkezését követő 35 napon belül teljesíti a jutalék kifizetését.

Amennyiben a Felek közötti Szerződés megszűnik, a Szitakötő Klub Tréningek csak a megszűnés napjáig kiállított teljesítési igazolás alapján kiállított számlát fogadja be.

 

Felhasználókra (Hallgatókra) vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ellenérték fejében hozzáférést nyer a Coachok által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket a Szitakötő Klub Tréningek felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Coach másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Coach köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség:

A Felhasználó a Szitakötő Klub Tréningek felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Szitakötő Klub Tréningek felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a Szitakötő Klub Tréningek.

Más Felhasználó fiókját tilos használni, a felelősség az átengedőt terheli!

Díjfizetés:

A Felhasználó az információs anyag ellenértékét banki átutalással vagy a Szitakötő Klub Tréningek online felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szitakötő Klub Tréningek, illetve az adott Coach számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szitakötő Klub Tréningek/Üzemeltető/Coach számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

A Szitakötő Klub Tréningek felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

Kelt: Véménd, 2021. március 3.